Hvad er menighedsrådet?

Menighedsrådet

Menighedsrådet i Sankt Stefans kirke består af 11 folkevalgte medlemmer samt to præster. Menighedsrådets folkevalgte medlemmer vælges for to år ad gangen. Det siddende menighedsråd er på valg igen i slutningen af 2020.

Udover medlemmerne af menighedsrådet vælges også et antal stedfortrædere til menighedsrådet - ligeledes for to år ad gangen, som indtræder i rådet, hvis faste medlemmer forlader rådet før tid.

De, der kan vælges ind i et menighedsråd, er medlemmer af folkekirken over 18 år, og som har bopæl i sognet eller som har løst sognebånd til en præst i sognet.

Menighedsrådets virke

Menighedsrådet styrer sognets kirkelige og administrative anliggender og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres.

Menighedsrådet vælger hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes 10 gange om året.

Se menighedsrådets medlemmer.